ดาวน์โหลดเอกสารทางบัญชี-เอกสารจัดตั้งบริษัท

รายงานการประชุมเปิดบัญชีกับธนาคาร

การเปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคลกับสถานบันการเงิน จะต้องประชุมผู้ถือหุ้นและมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินก่อน แล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วนำไปเปิดบัญชีกิจการกับธนาคารต่อไป

 รายงานการประชุมเปิดบัญชีกับธนาคาร
 รายงานการประชุมปิดบัญชีกับธนาคาร

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย K Cyber for SME
แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย K Plus SME

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคาร ธกส.

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

แบบฟอร์มรายงานเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

 หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 1 เดือน) นำตัวจริงไปด้วย
 ตรายางบริษัท
 บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการ
 บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วน(ในกรณีที่หุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20 %)
 รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
*** หากหุ้นส่วนถือหุ้นเกิน 20% ต้องนำผู้ถือหุ้นไปด้วย
*** เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารและรายละเอียด เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

      

แบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชี

เอกสารและแบบฟอร์มสำคัญทางด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับ/ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ฯลฯ