บริการตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงานอย่างทีมงานเรา โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี ก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด

ประโยชน์ที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี

เอกสารที่ต้องเตรียมตรวจสอบบัญชี
 • งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีปัจจุบัน
 • งบทดลอง ปีปัจจุบัน
 • รายงาน ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
 • บอจ. 5 (กรณีเป็นบริษัท) , หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างฯ
 • หนังสือรับรองจากผู้บริหาร + หนังสือตอบรับงาน ตรวจสอบบัญชี
 • ภ.พ. 30 ธันวาคม ปีปัจจุบัน, รายงานภาษีซื้อ-ขาย ธันวาคม – ปีปัจจุบัน
 • ภ.ง.ด.1 เดือน ธันวาคม – ปีปัจจุบัน + ภ.ง.ด. 1ก
 • ภ.ง.ด. 3,53 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ( พร้อมใบต่อ ภ.ง.ด.ด้วย)
 • ภ.ง.ด. 50 ปีก่อน
 • ภ.ง.ด. 51 ปีปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายละเอียดภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
บริการรับตรวจสอบบัญชี
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่
 • บริการรับตรวจสอบบัญชี โดย “ผู้ตรวจสอบบัญชี” ภาษีอากร (TA) สำหรับห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก
 • ตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ และให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี
 • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำยื่นส่งกระทรวงพาณิชย์